En explorativ studie med fokus på Skåne, Västra Götaland och Östergötland I den här rapporten görs en ansats att beskriva dagens och morgondagens 

7887

Forskningen har bedrivits med en explorativ ansats där flera metoder, angreppssätt och perspektiv har använts: ett litteraturperspektiv; ett designpraktikperspektiv; ett perspektiv PhD Elke-DEF4.indd 3 03/03/2020 00:01

t- Ambi ionen är att kunna ge rekommendationer i hur man kan mäta spåren och graden av va-rumärkesorientering. Ledning som inflytanderelationer mellan beslutsfattare - en explorativ ansats till teoretisk utveckling för att förstå komplexiteten i att leda hantering av stora nödlägen (olyckor, kriser, påfrestningar) i samhället Fredholm, Lars; Uhr, Christian 2007 Link to publication Citation … Deltagande i sociala aktiviteter och livstillfredsställelse är viktigt för välmåendet och ett framgångsrikt åldrande. Syftet med studien var att undersöka hur ofta pensionärer har sociala aktiviteter och hur de värderar sin livstillfredsställelse. Metoden var kvantitativ med en explorativ ansats. Ett formulär konstruerades som innehöll 18 frågor om sociodemografiska faktorer och begränsad akademisk referenslitteratur har vi utgått från en explorativ ansats. Med detta menas att ett område undersöks för att ge grundläggande kunskap och förståelse av problemet i fråga (Holme & Solvang,1991).

Explorativ ansats

  1. Investment companies in sweden
  2. Hur gammal blir en igelkott
  3. Hur lång tid tar en överföring från danske bank till swedbank
  4. Privat sjukförsäkring skatteverket

En deskriptiv studie är en där information som samlas in utan att ändra miljön (dvs ingenting manipuleras). Ibland benämns dessa som observationsstudier”. Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell studie). Ledning som inflytanderelationer mellan beslutsfattare - en explorativ ansats till teoretisk utveckling för att förstå komplexiteten i att leda hantering av stora nödlägen (olyckor, kriser, påfrestningar) i samhället. Fredholm, L & Uhr, C 2007, Ledning som inflytanderelationer mellan beslutsfattare - en explorativ ansats till teoretisk utveckling för att förstå komplexiteten i att leda hantering av stora nödlägen (olyckor, kriser, påfrestningar) i samhället.LUCRAM, vol. 1013, vol. 1013, LUCRAM, Lund University.

Som påtalades inledningsvis utgör vår bakgrund i ämnena etnologi och sociologi en viktig förutsättning för den interaktiva och explorativa ansatsen. Vår syn på 

Metoden var explorativ med kvalitativ ansats och utfördes genom intervjuer. Intervjumetoden var narrativ och utgick ifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt, där de närståendes upplevelser låg till grund. Analysmetoden utfördes genom en induktiv innehållsanalys. Huvudresultat.

Explorativ ansats

Exempel på en explorativ ansats • When starting an explorative jour ney there might be a need for a researcher to open up for possible streams of theory, research designs, methodological approaches and empirical settings and findings in order not to close or exclude possible paths of the

Explorativ ansats

Studien har en explorativ ansats och ämnar främst förstå fenomenet nyhetsundvikning. För att möta syftet ställs forskningsfrågan På vilket sätt tar nyhetsundvikare del av nyheter och vilka anledningar ges Explorativ ansats • Förekommer i både kvalitativa och kvantitativa studier • Vaga kunskaper om fenomenet • Bilda egen uppfattning om fenomenet • Upptäcker: vad, hur ser det ut, egenskaper • Ofta fältstudier – befinna sig i miljön Exempel på en explorativ ansats • When starting an explorative jour ney there might be a need for a researcher to open up for possible streams of theory, research designs, methodological approaches and empirical settings and findings in order not to close or exclude possible paths of the Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Många kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap är dessutom hämtade från etnologin, då forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som observeras och analyseras, och samtidigt genomför datainsamling harm reduction. Studien har en explorativ ansats och gjordes med kvalitativa intervjuer.

Explorativ ansats

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 12 personer som besökte sprututbytesmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Beräkna kvoten av 3 2

Explorativ ansats

Vid analysen har en konklusiv och deskriptiv ansats använts. Primärdata har samlats in med hjälp av kvalitativ metod. Företagen behandlas som enskilda fall i en komparativ fallstudie. Med en explorativ ansats syftar denna studie till att kartlägga samband och jämföra grupperingar bland klienter som fått genomföra en ASI-intervju hos Kriminalvården.

• Vi väcker inga specifika tankar, utan låter deltagarna säga vad de själva tänker på spontant. • Frågade efter för- och nackdelar med  explorativa ansatsen ska ge upphov till innehållslig tyngd och djup. Avhandlingen är, som Bentsen uttrycker det, deskriptiv och explorativ  Metoden är kvalitativ med en explorativ ansats.
Apoteket vågen karlstad

stig johansson quotes
barn forklarar
sigtuna gymnasium internat
chalmers map campus
drickabackar webbkryss
jom kippurkriget
samba server

Metod Kvalitativ intervjustudie med explorativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 12 personer som besökte sprututbytesmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

• Explorativ ansats. • Beskrivning av mönster och kategorisering.