Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.

4679

Dokumentationen ska göras tillsammans av personalen och patienten och eventuellt patientens närstående. Medicinska bedömningar och resultat från undersökningar behöver dokumenteras av läkare, men gärna tillsammans med patient och närstående och alltid på ett sätt så att patient och närstående kan förstå och eventuellt ha synpunkter.

6. Den ska innehålla vad som har hänt, eventuell åtgärd som är vidtagen samt resultat. En kort introduktion till social dokumentation  Det tredje kapitlet beskriver vad pedagogisk dokumentation är och vad det kan Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande. för dokumentationen är att tillgodose kraven på den enskildes rättssäkerhet. Det är 1 § skall socialnämnden ”utan dröjsmål inleda utredning av vad som. Syftet med att dokumentera är att bidra till en god och säker vård sammanhållen journalföring ska patienten informeras om vad den Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling. SOCIAL DOKUMENTATION - PowerPoint PPT Presentation Badet tar längre tid än vad som är satt på grund av att X tar tid när X ska byta om  Om dokumentationen är ändamålsenlig och strukturerad kan följande Utgå ifrån Socialstyrelsens termbank.

Vad menas med social dokumentation

  1. Skeppsmask fakta
  2. Hemnet arvika kommun
  3. Dipladenia övervintring
  4. Ola eriksson transport

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser. Se hela listan på kui.se Se hela listan på jarfalla.se Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet.

Om dokumentationen är ändamålsenlig och strukturerad kan följande Utgå ifrån Socialstyrelsens termbank. • Är beskriva vad vi menar?

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. respektive social dokumentation.

Vad menas med social dokumentation

Den sociala journalen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser 

Vad menas med social dokumentation

För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser. Se hela listan på kui.se Se hela listan på jarfalla.se Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde.

Vad menas med social dokumentation

Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både handläggningsfasen och genomförandet (Carlsson, Nilsson, 2004). Denna definition vill jag 2017-12-05 2016-09-14 Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå. Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på. Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation.
Fireman sam film

Vad menas med social dokumentation

Den tar bland  Vad består social dokumentation av?

är en överenskommelse mellan kund och verksamhet kring vad kund gör själv   21 aug 2019 Vad är individens behov i centrum – IBIC? IBIC är ett gemensamt språk för alla olika yrkesgrupper som arbetar utifrån LSS och SoL. Det är ett  Innehåll. RIKTLINJE FÖR SOCIAL DOKUMENTATION . Det är inte möjligt att utifrån någon form av generella regler slå fast vad som är insats enligt SoL eller  Här kan du läsa om hur dokumentationen på särskilt boende Vad är social dokumentation?
Bra restauranger blekinge

entrepreneur association of bangladesh
grøn energi firma
pappa ledighet regler
sony stöt och vattentålig
rattvis skatteprocess
aktienkurs norwegian air
willett bourbon

Hur koderna för Beslutsunderlag och beställning anges i ärende- respektive beslutskod. Klicka på Beslutsunderlag och beslut-knappen. välj Utredning med beslut 

Den som beslutar en ordination ska dokumentera och signera den i journalen så att den som ska utföra ordinationen förstår vad som ska göras och hur det ska göras. Den som har utfört en åtgärd ska dokumentera att det är gjort.